Funcions relatives a la documentació:
Una de les seves principals funcions és la d’establir les taules nacionals d’accés i avaluació de la informació púlical (TNAAI) en les quals s’estableix el període de conservació dels documents de les administracions públiques d’Andorra i el seu règim general d’accés, així com establir els procediments d’eliminació i de conservació de la documentació i identificar les obsolescències i proposar la migració dels formats per a la seva preservació. 
 
Funcions relatives a l'establiment de criteris generals:

És funció de la CNAAD adoptar criteris per al millor compliment de les obligacions contingudes en la Llei de transparència, accés a la informació publica i govern obert, adoptant criteris per al millor compliment de les obligacions de la llei 33/2021 en matèria de publicitat activa i accés a la informació, establint els criteris generals sobre l’aplicació de la normativa que regeix l’accés als documents públics, i elaborant i regulant criteris generals d'avaluació i tria de la documentació, controlant l'aplicació.

Funcions relatives als recursos:
La CNAAD té competència decisòria per tramitar i resoldre els recursos administratius referents a resolucions en matèria d'accés a la informació pública emesos per l’Administració general o dels òrgans i entitats que en depenen o que estan sota la seva direcció. 

És funció de la CNAAD emetre informes preceptius no vinculants en els recursos administratius que es puguin interposar en matèria d'accés a la informació pública quan es tracti d’actes dels comuns o dels òrgans i entitats que en depenen o que estan sota la seva direcció.