Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l'accés i lús del lloc web  https://www.transparencia.ad (d´ara endavant, “el web”), del quals és titular i propietari el Govern d’Andorra. L´accés als  web és gratuït i la visualització no requereix cap registre ni subscripció previs. A través dels webs es facilita informació general i dels nostres serveis.  

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT 

El Govern no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l´ús de la informació, del contingut dels llocs web   i dels programes que incorporen, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat dels webs  o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. 
La informació continguda en els webs és la vigent en la data de l´última actualització, i el Govern no garanteix l´absència d´errors en l´accés als webs ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los o actualitzar-los tan aviat com es detectin. 

El Govern es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del web, la presentació i configuració i les condicions d´accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, el Govern es reserva el dret de modificar o ometre totalment o parcialment els continguts dels webs i restringir-hi l´accés. En cas que s´hagin de dur a terme operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, el Govern es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés als webs, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L’ús d’aquest web i la informació que es facilita són responsabilitat de l’usuari. Cap tercer no podrà establir una relació d’entramat entre les seves pàgines web i els llocs web. Així mateix, el Govern no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts als webs. 
El formulari de contacte de la pàgina web dels  llocs web té caràcter merament informatiu, sense que, en cap cas, puguin derivar-se responsabilitats jurídiques vinculants en cas de resposta. 

El formulari de contacte de la pàgina web dels  llocs web té caràcter merament informatiu, sense que, en cap cas, puguin derivar-se responsabilitats jurídiques vinculants en cas de resposta. 

SERVEIS I INFORMACIÓ DELS WEBS

Els webs poden contenir enllaços a webs aliens, que es posen a disposició de l’usuari amb l’única finalitat de facilitar-li l’accés als continguts, productes o serveis que poguessin ser del seu interès i que el Govern no gestiona ni controla en cap moment. 
La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre el Govern i els titulars dels portals enllaçats. El Govern no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, la veracitat, la utilitat, la qualitat o la fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests tercers gestionin o controlin, encara que s’hi pugui accedir a través dels webs.  
A tots els efectes legals, s’entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant els llocs web es fa únicament i exclusivament entre l’usuari i els tercers. 
L’usuari accepta que el Govern no té cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l’usuari i tercers contactats per mitjà dels web. 
L’usuari ha de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o dels advertiments legals que els portals de tercers puguin establir per al seu ús. 

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i els reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es faci dels productes i les aplicacions. Així mateix, es prohibeix l’ús dels webs contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks , els números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; el recull o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei qualificada 29/2021, de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, estafa de la fortuna, descaminament, difusió de virus (troians, etc.), o qualsevol altre tipus d’activitat feta amb ànim fraudulent o delictiu.  
Queda expressament prohibit accedir a la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors dels web, modificar-los o visualitzar-los. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat dels webs com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest usuari respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari ha de respectar els estàndards tècnics disposats pels llocs web en l’administració i el desenvolupament dels productes utilitzats, de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris. 

PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS I GALETES 

En compliment del que la Llei  qualificada de Protecció de Dades Personals en vigència (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitat a el Govern d’Andorra serà tractat per el mateix amb les finalitats i condicions definides al seu Registre d’Activitats de Tractament.  
El responsable del fitxer és el Govern d’Andorra en qualitat de responsable del tractament, amb domicili al carrer Prat de la Creu, 62-64, Andorra la Vella. L’adreça electrònica del delegat de protecció de dades és info.tramits@govern.ad. 
Les dades aquí recollides es tractaran per a les finalitats següents:  
•    Subscripció d’alertes de ciberseguretat: les dades tractades s’utilitzaran per a la gestió i la tramesa d’informació relativa a ciberseguretat en forma de manuals i publicacions d’alertes de ciberseguretat, incloent-hi les específiques de vulnerabilitats o correus electrònics sobre serveis de ciberseguretat o relacionats amb les matèries de ciberseguretat que puguin ser d’interès general o particular de l’interessat. 
•    Registre i assessorament davant d’incidents: les dades s’utilitzaran per a la gestió dels incidents de seguretat o ciberseguretat dels quals hagin informat o que  hagin reportat els usuaris. Així mateix, la gestió comprendrà l’assessorament personalitzat en matèria de ciberseguretat a través d’operadors que utilitzaran el correu electrònic o el telèfon per prestar el servei d’assessorament als interessats que ho sol·licitin (tant persones físiques com jurídiques). Finalment, les dades podran ser utilitzades de forma desagregada o anonimitzada per a l’elaboració d’estadístiques. 
En compliment de l’LQPD i els seus reglaments de desenvolupament, el Govern us informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en la normativa esmentada. 
En aquesta línia, i d’acord amb el deure de transparència del Govern, ens preocupem pels nostres usuaris i la seva privacitat i complim la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. A aquest fi, posem a la vostra disposició la informació relativa al tractament de dades personals que duem a terme, amb l’objectiu que, en tot moment, conegueu com tractem les vostres dades i els drets que teniu com a titulars seus, en la nostra (enllaç a la política de privacitat). 
Us informem que aquests web recullen galetes. Trobareu una explicació exhaustiva d’aquestes galetes en l’enllaç següent. (Galetes). 
Per a més informació sobre com tractarem les dades personals, consulteu l’enllaç següent (política de privacitat). 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen als webs, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tot el web, etc.), així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font, són propietat del Govern d’Andorra o, si escau, de tercers que li han cedit els drets d’ús corresponents, i l’usuari d’aquest lloc web els ha de respectar i, per tant, estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran fer actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública dels webs sense el consentiment previ i per escrit del Govern. L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis dels webs no implica cap dret pel que fa a la transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte pel Govern o el tercer titular dels drets, si escau. Els usuaris dels webs només podran fer un ús privat i personal dels continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i fer còpies dels continguts per a l’ús personal i exclusiu, i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús dels webs o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, pot donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici. 

COMPROMISOS

El Govern es compromet a no donar informació enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran informació enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les seccions dels web a causa del manteniment o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions com a conseqüència del que s’esmenta en aquest apartat; el Govern es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels errors esmentats. 

ACCEPTACIÓ 

L’ús dels webs implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís (excepte la política de privacitat, que caldrà acceptar expressament). En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi als webs, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets dels webs. 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES 

Aquestes condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels tribunals andorrans.