La Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació (CNAAD) és un òrgan consultiu i decisori en matèria d’accés a la informació pública i avaluació de la documentació pública amb plena independència orgànica i funcional. 

La CNAAD es compon dels membres següents: 

    a) Presidència: la persona encarregada de la secretaria general del Govern. 

    b) Vicepresidència: la persona responsable de la direcció de l’Arxiu Nacional d’Andorra, en cas d’absència de la presidència assumeix les seves funcions. 

    c) Vocals

 •     La persona responsable de la direcció de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. 
 •     Una persona tècnica de l’Àrea d’Arxius i Gestió de Documents del Govern. 
 •     Una persona titulada en dret i especialitzada en dret administratiu. 
 •     Una persona titulada en economia. 
 •     Una persona qualificada en l’àmbit dels sistemes d’informació. 
 •     Una persona titulada en història i especialista en història contemporània. 
 •     Una persona representant de la documentació que s’avalua.
 •     Una persona representant de cada comú. 

    d) Secretariat: la persona vocal titulada en dret, especialitzada en dret administratiu. 

Per millorar l’eficàcia i agilitat de la CNAAD, es creen dos Comissions Permanents per resoldre les qüestions prèvies plantejades pels ministeris o comuns: 

 • La Comissió Permanent d'Avaluació de la documentació.
 • La Comissió Permanent d'Accés a la Informació Pública.

La Comissió Permanent d'Avaluació de la documentació está integrada pels vocals de la CNAAD següents:

 • La persona responsable de la direcció de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.
 • La persona tècnica de l'Àrea d'Arxius i Gestió de Documents del Govern.
 • La persona qualificada en l'àmbit dels sistemes d'informació.
 • La persona tiutlada en història i especialista en història contemporània.
 • La persona representant del ministeri que escaigui, segons el tipus i les caracterísitiques de la informació pública l'accés a la qual se sol·licita o de la documentació pública subjecta a avaluació. 
 • Una persona en representació dels comuns.

La Comissió Permanent d'Accés a la Informació Pública está integrada pels vocals de la CNAAD següents:

 • La responsable de la direcció de la direcció de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades
 • La persona titulada en economia.
 • La persona qualificada en l'àmbit dels sistems de la informació.
 • La persona representant del ministeri que escaigui, segons el tipus i les caracterísitiques de la informació pública l'accés a la qual se sol·licita o de la documentació pública subjecta a avaluació.
 •  Una persona en representació dels comuns.